Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Prezydium Rady Miasta Bielsk Podlaski
28-08-2017

Radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji

Rada Miasta Bielsk Podlaski jednogłośnie przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Dokument ten trafił już do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z wnioskiem Miasta Bielsk Podlaski o wpisanie go do wykazu programów rewitalizacyjnych.

Program przedłożono pod obrady radnych na nadzwyczajnej sesji zwołanej na 25 sierpnia 2017 roku. Ideę rewitalizacji oraz inicjatywę powstania programu w naszym mieście przybliżyła zgromadzonym Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska. Treść programu i sposób pracy nad nim przedstawiła radnym przedstawicielka konsorcjum realizującego projekt Agnieszka Olender z Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Następnie osiemnastoosobowe grono Radnych Miasta Bielsk Podlaski biorących udział w sesji jednogłośnie zagłosowało za przyjęciem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska podziękowała Radnym za przyjęcie programu, a także wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstanie za wytężoną pracę.

Miasto Bielsk Podlaski  otrzymało ze środków unijnych na opracowanie Programu ponad 89 tys. zł. Działania przygotowawcze do opracowania Programu rozpoczęto w lutym 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, którym zostało Konsorcjum firm w składzie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider Konsorcjum), S&H Consulting Maciej Huculak oraz Fundacja SocLab. W opracowywaniu Programu uczestniczyły różne jednostki organizacyjne Miasta i Powiatu Bielskiego, które udzielały informacji i przekazywały dane. Wielką rolę odgrywali też sami mieszkańcy. O przebiegu prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji można dowiedzieć się czytając informacje zamieszczone w zakładce „Rewitalizacja”.

Celem tych prac oraz przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest pozyskanie środków i zrealizowanie przedsięwzięć zgłoszonych do Programu przez różne podmioty. Wśród nich są zarówno duże zadania inwestycyjne, jak też cenne inicjatywy społeczne.

Lista przedsięwzięć podstawowych, obejmuje 36 projektów o łącznej wartości 122,7 mln zł. Są to:

 • Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina ,,Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne;
 • Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim;
 • Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
 • Ku lepszej przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła II;
 • Modernizacja MOSiR w Bielsku Podlaskim – nadanie dla obiektu sportowego nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji;
 • Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4;
 • Przewodnik Seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego;
 • Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski;
 • Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób starszych i zależnych;
 • Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej;
 • Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych zamieszkałych w mieście Bielsk Podlaski, w szczególności na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze;
 • Ośrodek terapii i rehabilitacji;
 • Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski;
 • Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych);
 • Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski;
 • Remont Zespołu poklasztornego Karmelitów;
 • Przyjazne przestrzenie publiczne;
 • Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet;
 • Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim;
 • „Scena” przy bibliotece;
 • Klub filmowy;
 • Czytelnia w plenerze;
 • Przebudowa budynku handlowo-usługowego i adaptacja jego pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe;
 • Rodzinna Inwestycja w przyszłość;
 • Centrum Integracji Społecznej;
 • Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim;
 • Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców z osiedla POM;
 • Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców;
 • Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieścia);
 • Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej;
 • Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski;
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego;
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej wokół Bielskiego Domu Kultury.

Z dokładną treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski można zapoznać się w zamieszczonym poniżej załączniku. Dokument ten został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wraz z wnioskiem Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o wpisanie go do wykazu programów rewitalizacyjnych i rozpocznie się procedura oceny Programu. Pozytywne zaopiniowanie Programu przez niezależnych dwóch ekspertów Urzędu Marszałkowskiego i wpisanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego do wykazu przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowi podstawę do ubiegania się o środki unijne na zapisane w nim zadania.

 

Projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową Nr UOD-POPT.052.6.9.2017 z dnia 23.08.2017 r.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Marek

Bogusz

Maciej

24

sobota

luty 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

luty 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę