Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Pan Eugeniusz Berezowiec

Zawartość

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą Nr XLIX/328/14 z dnia 28 października 2014 r. nadała pośmiertnie Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski Panu Eugeniuszowi Berezowcowi jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Eugeniusz Berezowiec urodził się 26 lutego 1944 r. w Bielsku Podlaskim. W tym mieście ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. Następnie ukończył studia na Politechnice Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie budowy maszyn. W latach 1973-1990 pracował w Oddziale PKS w Bielsku Podlaskim, pełniąc funkcję zastępcy, a następnie dyrektora oddziału. W roku 1994 został radnym miejskim i jednocześnie wybranym przez Radę Miasta na Zastępcę Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego. Funkcję te pełnił do roku 2002. W roku 2002 w pierwszych powszechnych, bezpośrednich wyborach samorządowych społeczeństwo Bielska Podlaskiego wybrało Go na Burmistrza Miasta. To zaszczytne stanowisko powierzyli Mu mieszkańcy Bielska Podlaskiego w kolejnych wyborach, to jest w roku 2006 i 2010. W roku 2006 i 2010 został także wybrany na radnego powiatu, lecz tej funkcji nie mógł sprawować ze względu na pełnioną funkcję burmistrza.

Burmistrz Eugeniusz Berezowiec w okresie ponad 11-letniego urzędowania na tym stanowisku poprzez osobiste zaangażowanie, przedsiębiorczość, inicjatywę i odwagę w podejmowaniu decyzji zmienił oblicze i wizerunek Bielska Podlaskiego. Potrafił przekonywać władze wojewódzkie i centralne, niezależnie od ich opcji politycznych, których byli reprezentantami o potrzebach miasta. Na Jego wniosek składane były kolejne wnioski i projekty na aplikację środków finansowych unijnych i z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, infrastruktury ochrony środowiska, edukacji, kultury i sportu. W ten sposób pozyskał dla miasta dziesiątki milionów złotych. Za kadencji Burmistrza Eugeniusza Berezowca oddane zostały do użytku inwestycje służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb społeczeństwa Bielska Podlaskiego i okolic. m.in. Pływalnia Miejska Wodnik (2003), zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która pozwala na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów polskich i UE (2003), składowisko odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo (2004-2005), ujęcie wody z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Norwida. Kompleksowo w nową infrastrukturę drogową (nawierzchnię, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz techniczną (wodociągi, kolektory sanitarne i nowe oświetlenie uliczne) zostały wyposażone całe osiedla, m.in. ulice na osiedlu Brańska, Parkowa, Studziwody, częściowo Hołowiesk, a przede wszystkim ulice w centrum miasta: Poświętna, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki, Batorego. Ilość wybudowanych ulic, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy mierzyć w dziesiątkach km. Dzięki Jego zabiegom została wybudowana ul. Ekologiczna łącząca ul. Mickiewicza od firmy HOOP z ul. Białostocką, tzw. mała obwodnica Bielska Podlaskiego, która pozwoliła na wyeliminowanie przejazdów przez centrum miasta samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 t.; kompleksowo przebudowane ulice Kleeberga, Rejonowa, Północna i Torowa oraz droga do Suempolu. Dzięki Burmistrzowi E. Berezowcowi zmodernizowano most na rzece Białej w ulicy Kazimierzowskiej oraz w ul. Batorego, wybudowano wiele miejsc parkingowych przy ulicach Kazanowskiego, Kazimierzowskiej oraz Kopernika.

Za czasów sprawowania urzędu Burmistrza Eugeniusza Berezowca rozpoczęła się sukcesywna modernizacja miejskich placówek oświatowych. W latach 2003-2006 tylko na remonty i zakupy wyposażenia zostało przeznaczonych przeszło 530 tys. zł, a jedno z przedszkoli dostosowano w 2005 r. do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Na działania modernizacyjne mające poprawić warunki nauczania w szkołach w latach 2003-2006 przeznaczono 1 mln 423 tys. zł i zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 164 tys. zł. Na przełomie lat 2007-2010 zakupiono również wiele sprzętu i wyposażenia dla miejskich szkół i przedszkoli, a dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Berezowca utworzono nowe pracownie komputerowe wyposażając je w nowy sprzęt. W latach 2010-2012 wykonano kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, Szkoły Nr 5 im. Szarych Szeregów i Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, dzięki inicjatywnie Burmistrza Eugeniusza Berezowca, wprowadzono do bielskich szkół podstawowych już w roku 2004 powszechną nieodpłatną dla dzieci 35-godzinną naukę pływania, którą do tej pory zostało objętych przeszło 1900 dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych Czas wolny ucznia to czas dla sportu. Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Eugeniusza Berezowca, dla dzieci osiągających najlepsze wyniki zostały utworzone sekcje pływackie.

Aktywnie wspierał działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego m.in. poprzez finansowanie z budżetu patroli pieszych. Wspierał też bielską ochronę zdrowia m.in. poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla bielskiego szpitala.

Mówiąc o działalności Burmistrza Eugeniusza Berezowca nie sposób nie wspomnieć o współpracy partnerskiej z miastami zagranicznymi. Burmistrz w dobie globalizacji widział potrzebę i korzyści jakie daje współpraca międzynarodowa. Od 2006 r. czynił starania by tę współpracę rozwijać i poszerzać. To dzięki Jego inicjatywie miasto Bielsk Podlaski ma obecnie podpisane umowy o partnerstwie z 7 zagranicznymi partnerami. Są to: Swietłogorsk (Białoruś), Călăraşi (Mołdawia), Călăraşi (Rumunia), Dve Mogili (Bułgaria), Tulln nad Dunajem (Austria), Rachów (Ukraina), Kingisepp (Rosja). Prowadzone kontakty dawały możliwość zespołom funkcjonującym w Bielsku Podlaskim występowania na scenach miast partnerskich, a mieszkańcom Bielska Podlaskiego zapoznania się z kulturą innych narodów poprzez udział zagranicznych zespołów w ramach obchodów Dni Bielska. Wspierana była również współpraca w dziedzinie oświaty poprzez kontakty uczniów bielskich szkół z rówieśnikami z partnerskiego miasta na Białorusi. Znaczącym przedsięwzięciem było organizowanie od 2009 r. wypoczynku dzieci i młodzieży z kilku miast partnerskich w Bielsku Podlaskim pn. Międzynarodowe Kolonie Integracyjne. Oprócz ww. działań w wyniku starań Burmistrza Eugeniusza Berezowca miasto, jako jedyny samorząd w Polsce w 2011 r. zrealizowało projekt infrastrukturalny na rzecz partnerskiego Rejonu Călăraşi w Mołdawii pn. Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni skierowany na rozwój infrastruktury w Mołdawii w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa. Wyrażając wdzięczność za zaangażowanie w realizację projektu oraz ogromny wkład w rozwój Radeni, Burmistrz Eugeniusz Berezowiec otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Radeni. W ramach współpracy partnerskiej były realizowane również wspólne projekty ze środków unijnych m.in. z unijnego programu Europa Dla Obywateli wspólnie z miastami partnerskimi Călăraşi (Rumunia) i Dve Mogili (Bułgaria) oraz austriackim miastem Tulln an der Donau, którego założeniem była wymiana doświadczeń w zakresie: pozyskiwania środków unijnych, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

Za kadencji Burmistrza Eugeniusza Berezowca Bielsk Podlaski okazał się miastem niezwykle skutecznym w pozyskiwaniu unijnych funduszy. W dowód uznania miasto otrzymało tytuł laureata w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto. Czas urzędowania Burmistrza Berezowca był owocny także w inne wyróżnienia, takie jak: Certyfikaty ISO, uzyskanie tytułu Innowacyjna Gmina w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji, certyfikat w III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008, Laureata konkursu Eurocertyfikat 2009 oraz rokroczne I miejsce w województwie podlaskim i czołowe miejsca w kraju w ogólnopolskim plebiscycie na najpiękniejsze iluminacje świąteczne w konkursie Świeć Się.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec w okresie swego urzędowania dbał o estetykę miasta m.in. poprzez renowację w jego centrum Skweru im. Izabeli Branickiej, terenu wokół Ratusza na Placu im. Jana Pawła II, Parku im. Królowej Heleny i zagospodarowanie miejskich rond. Jego troską były objęte zabytki miasta, m.in. świątynie różnych wyznań, prawosławne i katolickie oraz Ratusz miejski. Zadbał o iluminacje świetlne tych obiektów. Starał się w zakresie remontów świątyń wspomagać parafie finansowo i organizacyjnie. Odpowiadając na apel społeczności miasta wyznania katolickiego znacząco przyczynił się do wzniesienia w mieście pomnika Papieża Jana Pawła II. Wykazał troskę o poprawę warunków przyjęć interesantów i pracy pracowników Urzędu Miasta poprzez przeprowadzenie w ostatnim czasie kapitalnego remontu budynku i wyposażenie go w windę dla osób niepełnosprawnych. W latach 2012-13 poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych (76% kosztów kwalifikowanych) uzbroił tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 5ha, objęte ulicami Białowieska, Maszynowa, a od strony wschodniej granicami miasta. Tereny te pozwolą w mieście na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie miejsc pracy. Był rzecznikiem i dbał o rozwój przedsiębiorczości w mieście. Szczycił się tym, że w Bielsku Podlaskim jest dużo prężnie działających firm, szczególnie w branży budowlanej i że dzięki temu jest niski wskaźnik bezrobocia. Dzięki własnemu zaangażowaniu w rozwój miasta, Bielsk Podlaski został zaliczony do trzeciego po Łomży i Suwałkach ośrodka subregionalnego w województwie podlaskim. Znalazło to odbicie w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec miał w dalszym ciągu wizję rozwoju miasta, ambitne plany budowy w latach 2014-2017 Bielskiego Centrum Kultury, dalszej modernizacji ulic i zaułków oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Niestety nagła śmierć w dniu 25 listopada 2013 r. nie pozwoliła Mu na realizację tych i kolejnych zamierzeń.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominika

Norbert

Paulina

06

wtorek

czerwiec 2023

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2023

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę