Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Stypendia dla uczniów

Zawartość

Ogłoszenie w sprawie nowego naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bielsk Podlaski na rok szkolny 2020/21.

I. STYPENDIA SZKOLNE

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom którzy nie mieszkają na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
 • uczniom, którzy otrzymują, inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w artykule 6 ustęp 2 punkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w artykule 6 ustęp 2 punkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca  2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 1358). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, to jest z sierpnia 2020 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w artykule 90b ustęp 3 punkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w terminie:

 • od 1 do 15 września 2020 roku – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim w biurze podawczym (pokój numer 16), w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku to jest z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:  

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 hektara przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tak zwane 500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 2407).

Wysokość stypendium:
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.

Realizacja stypendium:

 • stypendium przyznawane będzie w okresach: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec;
 • stypendium realizowane będą po otrzymaniu przez wnioskodawcę decyzji administracyjnych.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 r.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Osoba posiadająca gospodarstwo rolne ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych, nakaz płatniczy lub aktualną decyzję. Ustawodawca przyjął że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS  do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie składki za 3 kwartał, gdyż jest ona odliczana od dochodu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność. Jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Dokumentowanie dochodu w formach ryczałtowych powinno się odbywać na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS (jeżeli jest płacona), a także oświadczenia podatnika o wysokości dochodu.

Osoby podejmujące prace dorywcze – składają oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

II. ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności: nagłej choroby lub śmierci, powodzi, pożaru, wypadku, itp., nagłej utraty pracy, urodzenia dziecka przez ucznia.    

Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w artykule 90b ustęp 3 punkt 2 ustawy o systemie oświaty.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój numer 13 ul. Kopernika 1, telefon (85) 731-81-40 lub tel. 690 608 087 w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Stypendia imienia Jana Pawła II

Rada Miasta Bielsk Podlaski, Uchwałą numer VIII/65/15 z dnia 26 maja 2015 roku, w sprawie zasad udzielania stypendiów imienia Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce, ustanowiła stypendium w celu wsparcia finansowego uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Z informacją na temat stypendium i zasad jego przyznawania można zapoznać się tutaj.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Wiktor

Inga

Ignacy

28

wtorek

maj 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Maj 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę