Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Regulamin Projektu "Bielski Uniwersytet Dziecięcy"

Zawartość

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1.  Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka –  Bielski Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB BUD, organizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski (ul. Kopernika 1; 17-100 Bielsk Podlaski) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
 2. Uczestnictwo   w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.
 3. PB BUD jest projektem non-profit.

 

DEFINICJE

§ 2

Każdorazowo gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Bielsk Podlaski,

2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,

3) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB BUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,

4) Studencie PB BUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB BUD,

5) Stronie internetowej PB BUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Bielski Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Bielsk Podlaski www.umbielsk-podlaski.pl w zakładce Dla Mieszkańców->Edukacja->Bielski Uniwersytet Dziecięcy.

 

CELE i ZADANIA PB BUD
§ 3

 1. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata.
 2.  Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 3. Program zajęć w ramach PB BUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

 

ZASADY REKRUTACJI
§ 4

 1. Studentem PB BUD może zostać uczeń klas IV - VI szkoły podstawowej w Bielsku Podlaskim.
 2. Limity miejsc w ramach PB BUD określane są przed rekrutacją.
 3. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB BUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
 4.  Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić arkusz rekrutacyjny (załącznik nr 1) dostępny na stronie internetowej PB BUD i złożyć go w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.
 5. Rekrutację studentów do PB BUD przeprowadzają rady pedagogiczne szkół w ramach  przyznanych limitów miejsc.
 6. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB BUD.
 7. Każda szkoła sporządza listę rezerwową uczniów, którzy nie zostali przyjęci do udziału w PB BUD.
 8. Przyjęcie dziecka do udziału w PB BUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu  Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 9.  W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§ 5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa ( załącznik nr 2), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

§ 6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB BUD,
 2. zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB BUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
 3. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB BUD i stosowania się do nich.

§ 7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, rodzic/opiekun powinien zgłosić w szkole pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB BUD w zajęciach w ramach PB BUD.

§ 8

Skreślenie Studenta PB BUD z listy uczestników następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. rażącego naruszania przez Studenta PB BUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§ 9

 1. Zajęcia w ramach PB BUD prowadzone są w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów i warsztatów w cyklu, zwanym rokiem akademickim.

§ 10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej każdej szkoły.

§ 11

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3.  Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
 5. Studenci PB BUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
 6. Na zakończenie zajęć Student PB BUD otrzymuje wpis w indeksie.
 7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

§ 12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
 2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB BUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§ 13

 1.  W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB BUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim.
 2.  Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.

§ 14

 1. Student PB BUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB BUD.
 2.  Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§ 15

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • a) ewentualne zdarzenia czy wypadki po  zakończeniu zajęć.
 • b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 16

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają arkusze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa wyrażają tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych osobowych w celach związanych z organizacją PB BUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, otrzymywanie informacji dotyczących PB BUD drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
 2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3.  Administratorem danych jest Organizator.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB BUD jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Studenta PB BUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 5.  Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Bielski Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2017 roku.

Rekrutacja odbędzie się 14 lutego od godz. 8.00 do 15.00 zgodnie z powyższym regulaminem.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Czesław

Małgorzata

Paweł

20

sobota

lipiec 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę